FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा नियमावली २०७५ ७४/७५ 05/17/2018 - 13:08 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७५
कञ्चन गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ७४/७५ 03/30/2018 - 14:39 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि
कञ्चन गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार तथा विपद व्यवस्थापन कार्यविधि ७४/७५ 03/30/2018 - 14:38 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार तथा विपद व्यवस्थापन कार्यविधि
कञ्चन गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ७४/७५ 03/30/2018 - 14:37 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
कञ्चन गाउँपालिकाको एफ एम रेडियो कार्यविधि ७४/७५ 03/30/2018 - 14:35 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको एफ एम रेडियो कार्यविधि
कञ्चन गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन ७४/७५ 03/30/2018 - 14:33 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन
कञ्चन गाउँपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन ७४/७५ 03/30/2018 - 14:32 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन
कञ्चन गाउँपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम कार्यविधि ७४/७५ 03/30/2018 - 14:30 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम कार्यविधि
कञ्चन गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था समन्वय समिति गठन तथा परिचालन ७४/७५ 03/30/2018 - 14:28 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था समन्वय समिति गठन तथा परिचालन
कञ्चन गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार संहिता ७४/७५ 03/30/2018 - 14:25 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार संहिता

Pages