FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा नियमावली २०७५ को पहिलो संसोधन। ७६/७७ 08/06/2019 - 13:15 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७५ को पहिलो संसोधन।
आ.ब. २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम ७५/७६ 06/27/2019 - 12:27 PDF icon बजेट-तथा-कार्यक्रम-१ Speech 075.076 -.pdf, PDF icon combinepdf.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को निति तथा कार्यक्रम ७५/७६ 06/27/2019 - 12:24 PDF icon निति तथा कार्यक्रम०७५.०७६.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को आर्थिक ऐन ७५/७६ 06/27/2019 - 12:22 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७6.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को विनियोजन विधेयक ७५/७६ 06/27/2019 - 12:14 PDF icon विनियोजन विधेयक 2076।077.pdf
कञ्चन गाउँपालिकाको विनियोजन विधेक २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 12:05 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको विनियोजन विधेक २०७५
कञ्चन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/20/2018 - 12:26 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 05/17/2018 - 13:16 PDF icon "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५, PDF icon घ वर्गको पहिलो संशोधन
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 05/17/2018 - 13:12 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 05/17/2018 - 13:10 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४

Pages