FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कञ्चन गाउँपालिकाको बजेट कार्यक्रम २०७५/०७६

७५/७६ 07/10/2018 - 16:03 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको बजेट कार्यक्रम २०७५/०७६

कञ्चन गाउँपालिकाको निती तथा कार्यक्रम २०७५/०७६

७३/७४ 06/19/2018 - 15:08 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको निती तथा कार्यक्रम २०७५/०७६

गााँउपालिका भित्र रहेका विद्यालय कार्यरत शिक्षकहरुको पहिलो चौमालसक निकासा विवरण

७४/७५ 03/30/2018 - 15:02 PDF icon गााँउपालिका भित्र रहेका विद्यालय कार्यरत शिक्षकहरुको पहिलो चौमालसक निकासा विवरण

गााँउपालिका भित्र रहेका विद्यालय कार्यरत शिक्षकहरुको दोस्रो चौमालसक निकासा विवरण

७४/७५ 03/30/2018 - 15:01 PDF icon गााँउपालिका भित्र रहेका विद्यालय कार्यरत शिक्षकहरुको दोस्रो चौमालसक निकासा विवरण